บัญชี Live มีวันหมดอายุหรือไม่

บัญชี Live มีวันหมดอายุหรือไม่

ไม่หมดอายุ แต่จะถูกเก็บถาวรหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่ง

บัญชี Live ที่มียอดเงินคงเหลือมากกว่า USD 5 จะถูกเก็บถาวรหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลาห้าปี

บัญชี Live ที่มียอดเงินคงเหลือน้อยกว่า USD 5 จะถูกเก็บถาวรหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลาหนึ่งปี

ยอดเงินคงเหลือที่มีอยู่ในบัญชีหลังจากการเก็บถาวรจะถูกโอนไปยัง wallet โดยอัตโนมัติ

เมื่อบัญชีถูกเก็บถาวรแล้ว จะไม่สามารถกู้คืนได้ คุณจะต้องเปิดบัญชีจริงใหม่จากภายใน Backoffice ของคุณ

related articles

ไทย
Eng
Fra
Esp
Por